Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2023

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English Webmail

Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2023

08. Tờ Trình Lựa Chọn Đơn Vị Kiểm Toán BCTC

Tải lên vào lúc : 31-03-2023 9:54:38

 

07. Tờ Trình Thuê Tài Sản Đảm Bảo Cá Nhân Để Thế Chấp Vay Ngân Hàng

Tải lên vào lúc : 31-03-2023 9:53:00

 

06. Tờ Trình Thông Qua Các Chỉ Tiêu SXKD 2022 & KH 2023

Tải lên vào lúc : 31-03-2023 9:48:06

 

05. Tờ Trình KH Thù Lao HĐQT, BKS 2023

Tải lên vào lúc : 31-03-2023 9:46:28

 

04. Tờ Trình Quyết Toán Thù Lao HDQT, BKS 2021

Tải lên vào lúc : 31-03-2023 9:43:11

 

03. Tờ Trình Phân Phối Lợi Nhuận 2022

Tải lên vào lúc : 31-03-2023 9:42:03

 

02. Tờ Trình Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán 2022

Tải lên vào lúc : 31-03-2023 9:40:38

 

01. Tờ trình ủy quyền ký hợp đồng với DIC Corp

Tải lên vào lúc : 31-03-2023 9:15:38

 

0.... BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2022 & KẾ HOẠCH NĂM 2023

Tải lên vào lúc : 31-03-2023 9:14:35

 

0... QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tải lên vào lúc : 31-03-2023 9:13:18

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

631209 Online : 6

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2