Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2023

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English Webmail

Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2023

Biên Bản Họp ĐHĐCĐ 2024 (Dự Thảo)

Tải lên vào lúc : 04-04-2024 20:26:51

 

Báo Cáo BKS DIC2

Tải lên vào lúc : 04-04-2024 20:25:33

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 2024

Tải lên vào lúc : 04-04-2024 20:26:41

 

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT, BKS

Tải lên vào lúc : 04-04-2024 20:26:23

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tải lên vào lúc : 04-04-2024 20:26:03

 

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2024 (DỰ THẢO)

Tải lên vào lúc : 04-04-2024 20:25:35

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

Tải lên vào lúc : 04-04-2024 20:25:06

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA TV ĐỘC LẬP HĐQT

Tải lên vào lúc : 04-04-2024 20:24:46

 

BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CTY

Tải lên vào lúc : 04-04-2024 20:24:26

 

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Tải lên vào lúc : 04-04-2024 20:24:07

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

656659 Online : 6

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2