CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English

Contact

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí LInh  – Phường Thắng Nhất – Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254. 3584864 - 3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Ông Phạm Đức Dũng  
 -  ĐIỆN THOẠI: 0937598228      - MAIL: phamdungdic@gmail.com

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

295448 Online : 4

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2