Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2022

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English Webmail

Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2022

Quy Chế Hoạt Động Của Ban Kiểm_Soát (dự thảo)

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 17:04:29

 

00. Chương Trình Đại Hội 2022

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 17:02:50

 

04. Tờ Trình Quyết Toán Thù Lao HĐQT, BKS 2021

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:35:24

 

16. Quy Chế Bầu HĐQT

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 9:41:27

 

Mẫu Đơn Ứng Cử HĐQT & SYLL

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 10:57:06

 

00. Quy Chế Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 10:56:08

 

Nghị Quyết ĐHCĐ-2022 (Dự thảo)

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 10:20:17

 

13. Tờ Trình Thông Qua Quy Chế BKS

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 10:19:16

 

SYLL Trần Thị Thu (TV HĐQT)

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:51:32

 

Hoàng Thị Hà - Đơn Xin Từ Nhiệm TV HĐQT

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:50:49

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

616580 Online : 9

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2