Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2022

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English

Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2022

Quy Chế Hoạt Động Của Ban Kiểm_Soát (dự thảo)

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 17:04:29

 

00. Chương Trình Đại Hội 2022

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 17:02:50

 

04. Tờ Trình Quyết Toán Thù Lao HĐQT, BKS 2021

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:35:24

 

16. Quy Chế Bầu HĐQT

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 9:41:27

 

Mẫu Đơn Ứng Cử HĐQT & SYLL

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 10:57:06

 

00. Quy Chế Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 10:56:08

 

Nghị Quyết ĐHCĐ-2022 (Dự thảo)

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 10:20:17

 

13. Tờ Trình Thông Qua Quy Chế BKS

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 10:19:16

 

SYLL Trần Thị Thu (TV HĐQT)

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:51:32

 

Hoàng Thị Hà - Đơn Xin Từ Nhiệm TV HĐQT

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:50:49

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Branch Offices: IDC Building, 163 Hai Ba Trung Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

483485 Online : 6

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2