Other information

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English Webmail

Other information

86. Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2024_signed

Tải lên vào lúc : 29-05-2024 10:43:49

 

TB Thay Đổi Nhân Sự

Tải lên vào lúc : 02-05-2024 20:02:22

 

CBTT thay đổi nhân sự HDQT & BKS

Tải lên vào lúc : 26-04-2024 16:49:04

 

BB 01 - Bầu Trưởng BKS_signed

Tải lên vào lúc : 26-04-2024 18:56:27

 

CBTT Đơn Từ Nhiệm Của Ông Trần Thanh Lâm-TV.BKS_signed

Tải lên vào lúc : 04-04-2024 19:58:11

 

Phạm Đức Mạnh - Báo Cáo KQ Giao Dịch CP

Tải lên vào lúc : 07-03-2024 11:56:48

 

Thông Báo Chốt DS DHDCD Thường Niên 2024_signed

Tải lên vào lúc : 26-02-2024 16:49:57

 

Phạm Đức Mạnh - Thông báo giao dich CP

Tải lên vào lúc : 29-01-2024 13:46:10

 

Công Bố Thông Tin Định Kỳ BCTC Q4.2023_signed

Tải lên vào lúc : 25-01-2024 16:33:24

 

Đính Chính BCTC Q4.2023

Tải lên vào lúc : 22-01-2024 16:45:30

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

646307 Online : 9

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2