Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2023

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English Webmail

Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2023

0. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2023

Tải lên vào lúc : 31-03-2023 9:11:44

 

Thư Mời ĐHCĐ Thường Niên 2023

Tải lên vào lúc : 23-03-2023 16:05:08

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

616561 Online : 4

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2