Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2023

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English Webmail

Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2023

05. Tờ Trình KH Thù Lao HDQT, BKS 2023

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:50:22

 

04. Tờ Trình Quyết Toán Thù Lao HDQT, BKS 2022

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:49:49

 

03. Tờ Trình Phân Phối Lợi Nhuận 2022

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:49:03

 

02. Tờ Trình BC Tài chính kiểm toán 2022

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:48:17

 

01. Tờ trình ủy quyền ký hợp đồng với DIC Group

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:46:43

 

0.... BC Của HDQT Năm 2022 & Kế Hoạch Năm 2023

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:46:18

 

0... Quy Chế Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:45:31

 

0. Chương Trình Đại Hội 2023

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:39:57

 

Nghị Quyết ĐHCĐ-2023-Dự Thảo

Tải lên vào lúc : 31-03-2023 9:58:28

 

09. Tờ Trình Phát Hành Cổ Tức 2022 Bằng Cổ Phiếu 5%

Tải lên vào lúc : 31-03-2023 9:57:09

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

631196 Online : 6

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2