Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2023

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English Webmail

Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2023

Tài Liệu ĐHCĐ DIC2 2023

Tải lên vào lúc : 18-04-2023 8:45:55

 

0... Báo Cáo Của BKS Năm 2022 & Kế Hoặch Năm 2023

Tải lên vào lúc : 17-04-2023 9:53:55

 

Nghi Quyết DHCD-2023 - Dự Thảo

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:58:31

 

12. Tờ trình trich LNST 2023 & kế hoạch trich LNST 2023 để thưởng cho HĐQT và BĐH

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:58:03

 

11. Tờ trình huy động vốn phục vụ SXKD năm 2023

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:57:01

 

10. Tờ trình đầu tư TSCĐ & CCDC năm 2023

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:56:44

 

09. Tờ trình phát hành cở tức 2022 bằng cổ phiếu 5%

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:56:25

 

08. Tờ Trình Lựa Chọn Đơn Vị Kiểm Toán BCTC

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:55:22

 

07. Tờ Trình Thuê Tài Sản Đảm Bảo Cá Nhân Để Thế Chấp Vay Ngân Hàng

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:54:47

 

06. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu SXKD 2022 & kh 2023

Tải lên vào lúc : 15-04-2023 19:50:53

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

631209 Online : 6

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2