Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2023

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English Webmail

Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2023

08. Tờ Trình Lựa Chọn Đơn Vị Kiểm Toán BCTC

Tải lên vào lúc : 31-03-2023 9:54:38

 

07. Tờ Trình Thuê Tài Sản Đảm Bảo Cá Nhân Để Thế Chấp Vay Ngân Hàng

Tải lên vào lúc : 31-03-2023 9:53:00

 

06. Tờ Trình Thông Qua Các Chỉ Tiêu SXKD 2022 & KH 2023

Tải lên vào lúc : 31-03-2023 9:48:06

 

05. Tờ Trình KH Thù Lao HĐQT, BKS 2023

Tải lên vào lúc : 31-03-2023 9:46:28

 

04. Tờ Trình Quyết Toán Thù Lao HDQT, BKS 2022

Tải lên vào lúc : 31-03-2023 9:43:11

 

03. Tờ Trình Phân Phối Lợi Nhuận 2022

Tải lên vào lúc : 31-03-2023 9:42:03

 

02. Tờ Trình Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán 2022

Tải lên vào lúc : 31-03-2023 9:40:38

 

01. Tờ trình ủy quyền ký hợp đồng với DIC Corp

Tải lên vào lúc : 31-03-2023 9:15:38

 

0.... BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2022 & KẾ HOẠCH NĂM 2023

Tải lên vào lúc : 31-03-2023 9:14:35

 

0... QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tải lên vào lúc : 31-03-2023 9:13:18

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

616570 Online : 10

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2