Report & Financial report

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English

Report & Financial report

Báo Cáo Tài Chính Soát Xét 6 Tháng Năm 2021

Tải lên vào lúc : 12-08-2021 9:10:56

 

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Niêm Yết 2021

Tải lên vào lúc : 26-07-2021 14:03:33

 

Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2021

Tải lên vào lúc : 19-07-2021 12:43:02

 

Báo Cáo Tài Chính Quý I - 2021

Tải lên vào lúc : 20-04-2021 11:21:30

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

Tải lên vào lúc : 19-03-2021 22:21:44

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 12-03-2021 10:47:22

 

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CTY NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 29-01-2021 17:43:00

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 19-01-2021 14:38:23

 

Financial report for the third quarter of year 2020

Tải lên vào lúc : 20-10-2020 10:17:34

 

Reviewed financial report for the 6-month period ended 30 Jun 2020

Tải lên vào lúc : 14-08-2020 15:58:21

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

284466 Online : 5

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2