Report & Financial report

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English Webmail

Report & Financial report

Toàn Văn BCTC Q1.2024_signed

Tải lên vào lúc : 19-04-2024 20:57:26

 

DC2 - Báo Cáo Thường Niên 2023_signed

Tải lên vào lúc : 15-04-2024 20:03:12

 

CBTT - Toàn Văn BCTC Kiểm Toán Năm 2023_signed

Tải lên vào lúc : 29-03-2024 20:57:56

 

Toàn Văn BCTC Q4.2023_signed

Tải lên vào lúc : 22-01-2024 21:50:42

 

Toàn Văn BCTC & Giải Trình Lợi Nhuận Q4.2023 _signed

Tải lên vào lúc : 20-01-2024 10:51:00

 

Báo Cáo Quản Trị Công Ty Năm 2023 Theo TT155

Tải lên vào lúc : 19-01-2024 18:00:52

 

Toàn Văn BCTC Q3.202 -20.10.2023

Tải lên vào lúc : 20-10-2023 19:30:46

 

BCTC soát xét & Giải trình chênh lệch lơi nhuận _signed

Tải lên vào lúc : 14-08-2023 16:13:44

 

Toàn văn BCTC Q2.2023_signed

Tải lên vào lúc : 25-07-2023 16:19:25

 

Toàn văn BCTC Q2.2023 & Giải trình LNST _signed

Tải lên vào lúc : 20-07-2023 16:21:38

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

631228 Online : 3

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2