Report & Financial report

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English

Report & Financial report

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

Tải lên vào lúc : 28-03-2023 17:11:52

 

BCTC + Giải trình chênh lệch LN năm 2022

Tải lên vào lúc : 28-03-2023 10:10:10

 

BC Tình Hình Quản Trị Công Ty Niêm Yết

Tải lên vào lúc : 13-02-2023 16:12:36

 

CV.08 Giải Trình Lợi Nhuận Q4.2022

Tải lên vào lúc : 18-01-2023 19:01:57

 

Toàn Văn BCTC Quý 3.2022_signed

Tải lên vào lúc : 20-10-2022 17:11:53

 

GIẢI TRÌNH và BCTC SOÁT XÉT 2022_signed

Tải lên vào lúc : 15-08-2022 8:23:44

 

BC Quản Trị Công Ty 6 Tháng Dầu Năm 2022 - theo TT155. Tóm tắt

Tải lên vào lúc : 02-08-2022 16:57:00

 

Toàn văn BCTC QUY 2.2022 & Giải trình BCTC_signed

Tải lên vào lúc : 20-07-2022 16:34:27

 

BCTC Qúy 1 1.2022_signed

Tải lên vào lúc : 20-04-2022 17:45:56

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021_signed

Tải lên vào lúc : 23-03-2022 21:28:28

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Branch Offices: IDC Building, 163 Hai Ba Trung Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

483484 Online : 5

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2