Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2022

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English Webmail

Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2022

CVĐIHĐQT_19.01.03.2022.Giới Thiệu Trần Thị Thu Tham Gia HĐQT DIC2

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:49:24

 

Báo Cáo Của HĐQT Năm 2021 & Kế Hoạch Năm 2022

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:48:19

 

Báo Cáo Ban Kiểm Sóat Năm 2021

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:47:13

 

12. Tờ Trình Thông Qua Các Chỉ Tiêu SXKD 2021 & KH 2022

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:46:10

 

11. Tờ Trình Lựa Chọn Đơn Vị Kiểm Toán BCTC

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:44:28

 

10. Tờ Trình Thuế Tài Sản Đảm Bảo Cá Nhân Để Thế Chấp Vay Ngân Hàng

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:42:39

 

09. Tờ Trình Kế Họach Trích LNST 2022 Để Thưởng Cho HĐQT va BĐH

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:40:39

 

08. Tờ Trình Bầu Bổ Sung TV.HĐQT

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:39:13

 

07. Tờ Trình Thông Qua Phương Án Phát Hành Riêng Lẻ

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:38:28

 

06. Tờ Trình Phát Hành Cổ Tức 2021 Bằng Cổ Phiếu 10%

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:37:19

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

616534 Online : 4

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2