Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2022

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English Webmail

Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2022

05. Tờ Trình KH Thù Lao HĐQT, BKS 2022

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:36:11

 

03. Tờ Trình Phân Phối Lợi Nhuận 2021

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:34:27

 

02. Tờ Trình Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán 2021

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:33:23

 

01. Tờ Trình Ủy Quyền Ký HĐ với DIC Corp

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:32:28

 

00. Tờ Trình Nhân Sự Đại Hội 2022..

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:31:35

 

CBTT ĐƯỜNG DẪN TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ 2022_signed

Tải lên vào lúc : 23-03-2022 21:11:09

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

598567 Online : 3

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2