Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông 2021

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English

Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông 2021

Chương Trình Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2021

Tải lên vào lúc : 29-03-2021 23:03:59

 

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Tải lên vào lúc : 18-03-2021 23:36:52

 

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CBCNV

Tải lên vào lúc : 18-03-2021 23:34:57

 

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Tải lên vào lúc : 18-03-2021 23:33:09

 

TỜ TRÌNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Tải lên vào lúc : 18-03-2021 23:31:49

 

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY PHÙ HỢP VỚI LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 18-03-2021 23:30:17

 

TỜ TRÌNH TRÍCH LNST 2020 & KẾ HOẠCH TRÍCH LNST 2021 ĐỂ THƯỞNG CHO HĐQT & BĐH

Tải lên vào lúc : 18-03-2021 23:29:05

 

BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2020 & KẾ HOẠCH NĂM 2021

Tải lên vào lúc : 18-03-2021 23:25:59

 

TỜ TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020

Tải lên vào lúc : 18-03-2021 23:22:56

 

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ 2020

Tải lên vào lúc : 18-03-2021 23:21:09

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Branch Offices: IDC Building, 163 Hai Ba Trung Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

422033 Online : 3

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2