Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông 2021

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English

Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông 2021

KẾ HOẠCH CHI TRẢ TIỀN THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS 2021

Tải lên vào lúc : 18-03-2021 23:19:51

 

QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT, BKS 2020

Tải lên vào lúc : 18-03-2021 23:18:04

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Branch Offices: IDC Building, 163 Hai Ba Trung Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

422045 Online : 3

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2