Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông 2021

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English

Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông 2021

Mẫu Ứng Cử Thành Viên HĐQT

Tải lên vào lúc : 29-03-2021 23:48:54

 

Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động Sửa Đổi Lần 10 (Dự Thảo)

Tải lên vào lúc : 29-03-2021 23:48:05

 

Báo Cáo Kiểm Soát Năm 2020

Tải lên vào lúc : 29-03-2021 23:45:33

 

Tờ Trình Phát Hành Cổ Tức Bằng Cổ Phiếu 10%

Tải lên vào lúc : 29-03-2021 23:42:19

 

Quy Chế Bầu Cử Bổ Sung Thành Viên HĐQT

Tải lên vào lúc : 29-03-2021 23:40:43

 

Tờ Trình Thông Qua Bổ Nhiệm Giám Đốc

Tải lên vào lúc : 29-03-2021 23:35:19

 

Tờ Trình Ủy Quyền Ký Hợp Đồng Với DIC Corp

Tải lên vào lúc : 29-03-2021 23:34:13

 

Tờ Trình Thông Qua Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu Cho CBCNV Năm 2021

Tải lên vào lúc : 29-03-2021 23:32:40

 

Tờ Trình Nhân Sự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2021

Tải lên vào lúc : 29-03-2021 23:29:30

 

Quy Chế Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2021

Tải lên vào lúc : 29-03-2021 23:27:04

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Branch Offices: IDC Building, 163 Hai Ba Trung Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

422037 Online : 3

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2