Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2021

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English Webmail

Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2021

Chương Trình Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2021

Tải lên vào lúc : 29-03-2021 23:03:59

 

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Tải lên vào lúc : 18-03-2021 23:36:52

 

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CBCNV

Tải lên vào lúc : 18-03-2021 23:34:57

 

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Tải lên vào lúc : 18-03-2021 23:33:09

 

TỜ TRÌNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Tải lên vào lúc : 18-03-2021 23:31:49

 

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY PHÙ HỢP VỚI LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 18-03-2021 23:30:17

 

TỜ TRÌNH TRÍCH LNST 2020 & KẾ HOẠCH TRÍCH LNST 2021 ĐỂ THƯỞNG CHO HĐQT & BĐH

Tải lên vào lúc : 18-03-2021 23:29:05

 

BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2020 & KẾ HOẠCH NĂM 2021

Tải lên vào lúc : 18-03-2021 23:25:59

 

TỜ TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020

Tải lên vào lúc : 18-03-2021 23:22:56

 

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ 2020

Tải lên vào lúc : 18-03-2021 23:21:09

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

656683 Online : 5

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2