Minutes and Resolution

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English Webmail

Minutes and Resolution

25.4.2022 - NQ.HĐQT VV PH CP Trả Cổ Tức Năm 2021_signed

Tải lên vào lúc : 25-04-2022 16:51:17

 

BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT +CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tải lên vào lúc : 16-04-2022 16:03:54

 

5. Nghị Quyết HĐQT

Tải lên vào lúc : 02-03-2022 17:45:56

 

Nghị quyết 03 - 22.02.2022-Phân phối cổ phiếu ESOP lần 2

Tải lên vào lúc : 23-02-2022 15:30:14

 

NQ HDQT Triệu Tập DHCD-2022._signed

Tải lên vào lúc : 14-02-2022 15:57:02

 

NQ 01 ngày 10.01.2022 vv Điều Chỉnh PA PH CP Esop

Tải lên vào lúc : 10-01-2022 14:56:26

 

Nghị Quyết + Quy chế + DS CBCNV Mua CP ESOP 10.12.21

Tải lên vào lúc : 11-12-2021 10:51:59

 

NQ 04.HĐQT Về Việc Thông Qua DS Nhà Đầu Tư

Tải lên vào lúc : 13-09-2021 13:36:04

 

NQ 08 HĐQT Về Việc Thông Qua PA Sử Dụng Vốn

Tải lên vào lúc : 13-09-2021 13:34:11

 

NQ 09 HĐQT Điều Chỉnh BS Phương Án Phát Hành CP Riêng Lẻ

Tải lên vào lúc : 10-09-2021 19:29:05

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

571960 Online : 6

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2