Minutes and Resolution

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English Webmail

Minutes and Resolution

BB & NQ HĐQT VỀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ & TRA CỔ TỨC

Tải lên vào lúc : 11-05-2021 18:40:23

 

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Tải lên vào lúc : 10-04-2021 11:48:52

 

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Tải lên vào lúc : 01-02-2021 17:20:18

 

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC VAY VỐN TỪ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

Tải lên vào lúc : 04-09-2020 8:32:05

 

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Tải lên vào lúc : 23-06-2020 15:29:10

 

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 21-04-2020 8:11:15

 

BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 21-04-2020 8:07:28

 

NGHỊ QUYẾT HĐQT CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU

Tải lên vào lúc : 13-03-2020 11:37:41

 

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Tải lên vào lúc : 25-02-2020 16:58:35

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2020

Tải lên vào lúc : 14-02-2020 11:33:27

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

646339 Online : 14

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2