Minutes and Resolution

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English Webmail

Minutes and Resolution

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Tải lên vào lúc : 25-02-2020 16:58:35

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2020

Tải lên vào lúc : 14-02-2020 11:33:27

 

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 2019

Tải lên vào lúc : 13-12-2019 14:53:50

 

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2019

Tải lên vào lúc : 13-12-2019 14:52:38

 

BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2019

Tải lên vào lúc : 13-12-2019 14:51:22

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 29-10-2019 8:08:15

 

NGHỊ QUYẾT CHUYỂN ĐỔI PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 18-10-2019 15:20:56

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 27-04-2019 8:35:10

 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 27-04-2019 8:33:34

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 21-02-2019 15:05:02

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

544520 Online : 4

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2