Other information

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English Webmail

Other information

24H- CBTT ĐIỆN TỮ - VV ĐƠN VỊ NHẬN ĐƯỢC ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA TRẦN VĂN HẬU (T.BKS)_signed

Tải lên vào lúc : 27-12-2023 15:35:50

 

CBTT Xử phạt VPHC thuế_signed

Tải lên vào lúc : 27-11-2023 16:24:27

 

TB Bổ Nhiệm Nhân Sự_signed

Tải lên vào lúc : 11-10-2023 19:57:57

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (LẦN THỨ 17)_signed

Tải lên vào lúc : 14-08-2023 20:44:41

 

UBCKNN-QĐ Xử Phạt Hành Chính_signed

Tải lên vào lúc : 04-08-2023 17:09:33

 

BC Kết Quả Khắc Phục Liên Quan Trái Phiếu Riêng Lẻ_signed

Tải lên vào lúc : 04-08-2023 16:00:21

 

24H- CBTT DIEN TU CUA UBCK & SGDCK- VV VI PHAM LQ TRAI PHIEU DN RIENG LE_signed

Tải lên vào lúc : 01-08-2023 17:03:39

 

QĐ.HĐQT Thay Đổi Vốn Điều Lệ_signed

Tải lên vào lúc : 14-07-2023 15:34:37

 

CBTT Hợp đồng kiểm toán 2023_signed

Tải lên vào lúc : 06-07-2023 9:55:17

 

01. DC2_Bao cao ket qua phat hanh cp tra co tuc nam 2022_signed

Tải lên vào lúc : 29-06-2023 16:45:57

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

646358 Online : 11

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2