Other information

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English Webmail

Other information

24H- CBTT DIEN TU CUA UBCK & SGDCK- VV XU PHAT VPHC VE BHXH_signed

Tải lên vào lúc : 23-06-2023 10:30:56

 

01. DC2_QD HDQT vv chot DSCD_signed

Tải lên vào lúc : 06-06-2023 15:28:43

 

02. DC2_Thong bao chot DSCD tra co tuc_signed

Tải lên vào lúc : 06-06-2023 15:27:53

 

03. DC2_Thong bao phat hanh co phieu tra co tuc_signed

Tải lên vào lúc : 06-06-2023 15:27:04

 

CV Giải Trình Chênh Lệch Lợi Nhuận Trước & Sau Kiểm Toán Năm 2022_signed

Tải lên vào lúc : 13-04-2023 19:52:51

 

TB CHỐT DANH SÁCH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN - 2023_signed

Tải lên vào lúc : 17-02-2023 15:19:02

 

QD.03-16-01-2023 - HDQT Thông Qua KQ Chào Bán CP Riêng Lẻ_signed

Tải lên vào lúc : 17-01-2023 11:29:07

 

BC.07-16-01-2023 - Báo Cáo Kết Quả Chào Bán CP Riêng Lẻ 2022_signed

Tải lên vào lúc : 17-01-2023 11:27:47

 

THÔNG BÁO BỔ NHIÊM PGĐ NGÔ VĂN LÊNH + QĐ + BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN (PLIII-TT96.2020)

Tải lên vào lúc : 28-09-2022 15:10:11

 

03. Bổ nhiệm Phó giám đốc Ngô Văn Lênh_signed

Tải lên vào lúc : 27-09-2022 9:25:23

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

571969 Online : 7

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2