Minutes and Resolution

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English Webmail

Minutes and Resolution

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 27-04-2019 8:35:10

 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 27-04-2019 8:33:34

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 21-02-2019 15:05:02

 

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:58:16

 

Nghị quyết ĐHCĐ thường Niên 2018

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:14:09

 

Biên bản Họp ĐHCĐ thường Niên 2018

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:14:41

 

Nghị quyết ĐHCĐ thường Niên 2017

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:16:49

 

Biên bản Họp ĐHCĐ thường Niên 2017

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:17:35

 

Nghị quyết ĐHCĐ thường Niên 2016

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:33:56

 

Biên bản Họp ĐHCĐ thường Niên 2016

Tải lên vào lúc : 27-07-2018 16:34:27

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

631210 Online : 4

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2