Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2022

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English Webmail

Hồ Sơ Đại Hội Cổ Đông DIC2 Năm 2022

Quy Chế Hoạt Động Của Ban Kiểm_Soát (dự thảo)

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 17:04:29

 

00. Chương Trình Đại Hội 2022

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 17:02:50

 

04. Tờ Trình Quyết Toán Thù Lao HĐQT, BKS 2021

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:35:24

 

16. Quy Chế Bầu HĐQT

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 9:41:27

 

Mẫu Đơn Ứng Cử HĐQT & SYLL

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 10:57:06

 

00. Quy Chế Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 10:56:08

 

Nghị Quyết ĐHCĐ-2022 (Dự thảo)

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 10:20:17

 

13. Tờ Trình Thông Qua Quy Chế BKS

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 10:19:16

 

SYLL Trần Thị Thu (TV HĐQT)

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:51:32

 

Hoàng Thị Hà - Đơn Xin Từ Nhiệm TV HĐQT

Tải lên vào lúc : 24-03-2022 21:50:49

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

646348 Online : 11

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2