Công bố thông tin khác

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Vietnamese English

Công bố thông tin khác

Công Bố Thông Tin Bất Thường

Tải lên vào lúc : 16-06-2021 12:52:53

 

Thông Báo Chốt Danh Sách Trả Cổ Tức Năm 2020

Tải lên vào lúc : 18-05-2021 14:53:28

 

Quy Chế Quản Lý Tài Chính Năm 2021

Tải lên vào lúc : 23-04-2021 16:47:53

 

Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động 2021

Tải lên vào lúc : 19-04-2021 16:15:43

 

Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty 2021

Tải lên vào lúc : 19-04-2021 8:23:41

 

Báo Cáo Cổ Đông Lớn Trần Thị Như Duyên

Tải lên vào lúc : 30-03-2021 11:04:20

 

Thông báo việc Đưa cổ phiếu DC2 ra khỏi diện cảnh báo

Tải lên vào lúc : 23-03-2021 10:27:16

 

BÁO CÁO KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN (TRẦN THỊ NHƯ DUYÊN)

Tải lên vào lúc : 05-04-2021 17:11:10

 

THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021

Tải lên vào lúc : 18-03-2021 13:54:32

 

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Tải lên vào lúc : 18-03-2020 16:52:16

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

248923 Online : 8

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2