Other information

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English

Other information

CBTT Bổ Nhiệm Giám Đốc Vũ Gia Tân

Tải lên vào lúc : 22-01-2021 14:38:46

 

CBTT KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 2020

Tải lên vào lúc : 02-07-2020 15:40:15

 

CBTT KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN 2020

Tải lên vào lúc : 18-06-2020 14:35:32

 

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT THUẾ

Tải lên vào lúc : 12-06-2020 10:12:17

 

THAY ĐỔI NHÂN SỰ BKS NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 21-04-2020 8:49:32

 

ĐƯỜNG DẪN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

Tải lên vào lúc : 10-04-2020 15:22:58

 

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tải lên vào lúc : 24-03-2020 15:52:33

 

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Tải lên vào lúc : 18-03-2020 16:52:16

 

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 18-03-2020 16:45:30

 

QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ 2019

Tải lên vào lúc : 13-12-2019 10:51:14

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

198916 Online : 4

Follow us :

ISO
© Copyright 2018 DIC .Designed by Viet Wave