Minutes and Resolution

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English

Minutes and Resolution

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC VAY VỐN TỪ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

Tải lên vào lúc : 04-09-2020 8:32:05

 

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Tải lên vào lúc : 23-06-2020 15:29:10

 

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 21-04-2020 8:11:15

 

BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 21-04-2020 8:07:28

 

NGHỊ QUYẾT HĐQT CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU

Tải lên vào lúc : 13-03-2020 11:37:41

 

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Tải lên vào lúc : 25-02-2020 16:58:35

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2020

Tải lên vào lúc : 14-02-2020 11:33:27

 

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 2019

Tải lên vào lúc : 13-12-2019 14:53:50

 

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2019

Tải lên vào lúc : 13-12-2019 14:52:38

 

BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2019

Tải lên vào lúc : 13-12-2019 14:51:22

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

198916 Online : 3

Follow us :

ISO
© Copyright 2018 DIC .Designed by Viet Wave