ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English

DIC2 news

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

  • Ngày 20/04/2020, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) Số 2 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  • Địa điểm tổ chức tại Hội trường công ty. Đại hội hân hạnh đón tiếp các đại biểu là đại diện của Tổng Công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng ( DIC Corp) , các quan khách và tất cả các cổ đông của công ty.
  • Đại hội có sự tham dự của 27 cổ đông, chiếm 85% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
  • Tại đại hội các cổ đông đã phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT  – Ông Phạm Đức Dũng đã  báo cáo với cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ  năm 2020. Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo HĐQT Công ty đã có những bước đi chiến lược, tập trung vào định hướng phát triển và chỉ đạo quyết liệt trong công tác điều hành thực hiện theo tinh thần nghị quyết được ĐHCĐ giao, kết quả là tất cả các chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

284450 Online : 4

Follow us :

ISO 45001-2018 ISO 9001-2015
© Copyright 2018 DIC2