Forms

Development Investment Construction No.2 JSC
Vietnamese English

Forms

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Tải lên vào lúc : 09-04-2020 8:16:12

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020

Tải lên vào lúc : 10-04-2020 17:00:34

 

QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020

Tải lên vào lúc : 10-04-2020 17:01:38

 

TỜ TRÌNH NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020

Tải lên vào lúc : 10-04-2020 17:02:32

 

BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Tải lên vào lúc : 10-04-2020 17:04:03

 

BÁO CÁO CỦA BKS TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Tải lên vào lúc : 10-04-2020 17:06:04

 

TỜ TRÌNH THUÊ TS ĐỂ ĐẢM BẢO THẾ CHẤP CÁC KHOẢN VAY NGÂN HÀNG

Tải lên vào lúc : 10-04-2020 17:09:42

 

TỜ TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2019

Tải lên vào lúc : 10-04-2020 17:10:35

 

TỜ TRÌNH KH CHI TRẢ TIỀN THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS VÀ THƯỞNG CHO BAN QT, BAN ĐH

Tải lên vào lúc : 10-04-2020 17:12:40

 

TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN TIỀN THÙ LAO NĂM 2019 CỦA HĐQT, BKS

Tải lên vào lúc : 10-04-2020 17:14:14

 

Development Investment Construction Number 2 JSC

Address: No. 5 Road 6 Chi Linh urban area, Thang Nhat ward, Vung Tau city

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254.3584864 - 0254.3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

Connect with DIC 2

198934 Online : 4

Follow us :

ISO
© Copyright 2018 DIC .Designed by Viet Wave