Biểu mẫu

Công TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Biểu mẫu

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 22-04-2019 14:31:54

 

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2018

Tải lên vào lúc : 16-04-2019 14:08:39

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Tải lên vào lúc : 16-04-2019 14:09:40

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Tải lên vào lúc : 16-04-2019 14:10:40

 

QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT, BAN KS NĂM 2018

Tải lên vào lúc : 16-04-2019 14:21:25

 

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2018

Tải lên vào lúc : 16-04-2019 14:29:04

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 16-04-2019 14:11:51

 

QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 16-04-2019 14:23:18

 

QUY CHẾ BẦU HĐQT, BAN KS NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 16-04-2019 14:22:19

 

MẪU ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2019

Tải lên vào lúc : 16-04-2019 14:15:10

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ: Số 5, Đường số 6, Khu đô thị Chí Linh  – Phường Thắng Nhất – Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 0254.3613 944  - Fax: 0254. 3584864 - 3616365

Email: infor@dic2.vn

Website: www.dic2.vn

kết nối với DIC 2

99234 Online : 1

Follow us :
© Copyright 2018 DIC .Designed by Viet Wave